Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

monamour

October 06 2016

monamour
6648 4180
Reposted fromlittlefool littlefool viaglitternblaze glitternblaze
monamour
4638 3a81
this is how i want it  to be
Reposted frommyzone myzone viaviajero viajero
monamour
monamour
0440 1fa8 500
Reposted frommrsmuffincrunch mrsmuffincrunch viaviajero viajero
monamour
Reposted frombiru biru viaviajero viajero
monamour
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski - "Berek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviajero viajero
monamour
6825 9904 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaviajero viajero

June 26 2016

monamour
5488 5598
Reposted fromaskman askman viaoopsiak oopsiak
monamour
5462 9509 500
Reposted frombiru biru viaoopsiak oopsiak

June 20 2016

9560 77e6 500

Hobbit’s Bridge by Kilian Schönberger

monamour
monamour
monamour
monamour
1018 76fb
monamour

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

monamour
5688 5286 500
Reposted fromkilly killy viaviolethill violethill
monamour
5154 bce7
monamour
monamour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl